Regulaminy

STAN NA 19 PAŹDZIERNIKA 2019

Regulamin Polskiej Szkoły Uzupełniającej
im. Mikołaja Kopernika w Newry

1. Czas zajęć.

Zajęcia w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry odbywają się w godzinach:
10:00 – 13:45 – grupa przedszkolna
10:00 – 14.00 – pozostałe grupy.

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych (przerwy semestralne, święta itp.) widnieje na naszej stronie internetowej w zakładce Informacje.

 

2. Rejestracja.
  1. Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane.
  2. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić formularz osobowy ucznia (dostępny w szkole lub na naszej stronie internetowej) i dostarczyć go do szkoły .
  3. Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany w podanych uprzednio danych.
  4. Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata.

Pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły.

3. Opłaty w roku szkolnym 2019/2020.
   1. Opłata wstępna.
    Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest opłata wpisowa w wysokości £10 na rodzinę (przeznaczona na pomoce naukowe, kserokopie itp.) oraz jednorazowa opłata w wysokości £25 za każde dziecko. Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów ubezpieczenia (£10) i zakupu podręczników (£15).
   2. Czesne:
    jedno dziecko – £40
    dwoje dzieci – £65
    troje i więcej – £85

 

ilość dzieci opłata miesięczna opłata za 3 miesiące z góry
1 £40 £102
2 £65 £166
3+ £85 £217
oszczędzasz 15%

Dane do przelewu:
Polish Supplementary School in Newry
ULSTER BANK
Sort Code: 98-11-40
Account Number: 10474858

Bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka (nie rodzica / opiekuna)

3. Osoby spoza Irlandii Północnej, proszone są o kontakt z zarządem w celu ustalenia formy płatności.
4. Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £5.

  • Brak opłaty 30 dni – kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami.
  • Brak opłaty 60 dni – upomnienie listowne rodziców/opiekunów.
  • Brak opłaty 90 dni – dziecko zostaje skreślone z listy uczniów.
4. Przywożenie i odbiór dzieci.
 1. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej.
 2. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym.
 3. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć.
 4. Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców, chyba że upoważnią inną osobę dorosłą do odbioru dziecka.
 5. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
 6. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzice nie wyrażają na to zgody.
 7. Uczniowie poniżej 13 lat mogą samodzielnie wracać do domu tylko po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów odpowiedniego formularza zgody (formularz dostępny w pokoju nauczycielskim).
 8. Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie o 13.45 (grupa przedszkolna) lub 14.00 (pozostałe klasy). Prosimy rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w momencie nieprzewidzianego przedłużenia zajęć o 5, 10 minut.
 9. W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do poinformowania o tym szkoły (tel. 07513838017) lub bezpośrednio nauczyciela uczącego dziecko. W takim wypadku rodzic jest odpowiedzialny za zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę dorosłą.
 10. W przypadku niezawiadomienia szkoły o spóźnieniu będziemy się telefonicznie kontaktować z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko pozostanie na terenie szkoły pod opieką nauczyciela.
 11. W przypadku, gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi), których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym.
 12. W przypadku niemożności kontaktu z powyższymi osobami po upływie 1 godziny nauczyciel może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę i pomoc.
5. Uczęszczanie do szkoły oraz nieobecności.
 1. Uczęszczanie do szkoły jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wypisaniu dziecka ze szkoły. Informacje takie prosimy kierować na adres: [email protected] .
 2. Otwieramy tyle grup, ilu mamy nauczycieli, a nową grupę dopiero wtedy, gdy mamy dodatkowego nauczyciela i odpowiednią liczbę uczniów.
 3. Grupa dzieci może liczyć maksymalnie 15 osób.
 4. W przypadku przekroczenia tego limitu nastąpi podział na dwie odrębne klasy tego samego rocznika i zatrudniony zostanie dodatkowy nauczyciel.
 5. W przypadku dzieci o specjalnych potrzebach mogą być one nauczane w szkole pod warunkiem zatrudnienia dodatkowego specjalisty.
 6. W przypadku braku wolnych miejsc dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
 7. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu, po uprzednim kontakcie z rodzicami dziecko zostaje skreślone z listy uczniów naszej szkoły.
 8. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.
6. Wypadek.
 1. W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice będą natychmiast o tym poinformowani.
 2. Przy obrażeniach niewymagających natychmiastowej interwencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole.
 3. W przypadku obrażeń wymagających natychmiastowej pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie.
 4. W szkole nie będzie podawało się dziecku żadnych lekarstw.
7. Fotografowanie i filmowanie.
 1. Prosimy o wyrażenie zgody lub jej braku na fotografowanie i filmowanie oraz publikowanie wizerunku dziecka w mediach.
 2. Odpowiednia formuła znajduje się na formularzu osobowym ucznia.
 3. Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia i filmy nie będą podpisywane nazwiskiem osób występujących, chyba że rodzice podpiszą osobne oświadczenie.
 4. Informujemy, iż szkoła zastrzega sobie prawo do bezwzględnego zakazu fotografowania oraz filmowania podczas szkolnych przedstawień.
8. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie.

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w odpowiednim dokumencie ‘Child Protection Policy’ zgodnych z prawem brytyjskim.

9. Zachowanie uczniów w czasie lekcji i przerw.
 1. Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia, uczeń otrzyma upomnienie przez nauczyciela oraz – jeśli tego będzie wymagał nauczyciel – przez dyrektora szkoły (w zależności od przewinienia). Następnie wezwani zostaną rodzice.
 2. Jeśli uczeń zbierze 2 poważne upomnienia za ewidentne łamanie kodeksu ucznia – zostanie usunięty z listy uczniów naszej szkoły.
 3. W razie poważnych problemów wychowawczych lub zerowej motywacji dziecka do brania udziału w zajęciach, wyznaczony nauczyciel (designated teacher), będzie starał się rozwiązać problem (rozmowa z rodzicami). Jeśli to nie pomoże, zostanie skreślony z listy uczniów.
10. Narkotyki, lekarstwa i inne używki.
 1. Narkotyki, lekarstwa nieujęte w formularzu ucznia jako niezbędne i inne używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły.
 2. Dyrektor może całkowicie wykluczyć ze szkoły dziecko, które używa lub rozprowadza wyżej wymienione. Ponadto zostaną poinformowane odpowiednie instytucje.
 3. Picie alkoholu, palenie i posiadanie tego typu używek na terenie szkoły jest zabronione.
11. Bezpieczeństwo pracowników.
 1. Priorytetem naszej szkoły jest bezpieczeństwo każdego zarejestrowanego dziecka. Nie mniej jednak ważne jest bezpieczeństwo każdego nauczyciela, asystenta, członka Zarządu i wolontariusza.
 2. Członków naszej społeczności należy traktować z poważaniem i szacunkiem.
 3. Szkoła nie będzie prowadziła dialogu z rodzicami/opiekunami, wykazującymi się arogancją i brakiem szacunku wobec naszych nauczycieli, asystentów czy wolontariuszy. W przypadku takiego zdarzenia rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie terenu szkoły. Nie będziemy tolerować braku kultury osobistej.
12. Sprzątanie szkoły – dyżury.
 1. Każdy rodzic zobowiązany jest do dyżuru w sprzątaniu szkoły po zajęciach (minimum 2 w ciągu roku szkolnego), w wybranym przez siebie terminie.
 2. Harmonogram dyżurów dostępny będzie w pokoju nauczycielskim u członków Zarządu i Rady Rodziców. W przypadku niemożności przyjścia na wybrany przez siebie dyżur należy:
  • zamienić się z innym rodzicem;
  • zgłosić ten fakt nauczycielowi lub dyrekcji i wybrać kolejny dostępny termin.
 3. W przypadku niewypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego, rodzic będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości £10, która doliczona będzie do ostatniej wpłaty w roku szkolnym i przeznaczona na pokrycie kosztów sprzątania.
13. Zobowiązania rodziców/opiekunów.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do:

 1. Dokładnego zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Szkoły oraz przestrzegania reguł tam zawartych.
 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania ich wysokiej frekwencji.
 3. Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka.
 4. Informowania szkoły o dłuższej nieobecności (choroba, pobyt w szpitalu itp.).
 5. Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi drogą e-mailową lub zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i kontach społecznościowych.
 6. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych.
 7. Czytania dziecku w języku polskim ok. 20 minut dziennie.
 8. Rozmawiania z dzieckiem w języku polskim minimum 10 minut dziennie.
 9. Pełnienia wyznaczonych dyżurów przy sprzątaniu szkoły po zajęciach (minimum dwa dyżury w roku szkolnym).
 10. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach z Zarządem (walne zgromadzenie) i nauczycielami (wywiadówki i spotkania doraźne)
 11. Poinformowania szkoły o chęci wypisania dziecka z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 12. Dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców, aby w miarę możliwości starali się pomóc w pozyskiwaniu funduszy np. na materiały szkolne, książki do biblioteki itp.


Kodeks ucznia

 1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
 2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
 3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
 4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
 5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć.
 6. Nie będę opuszczać bez opieki budynku szkolnego podczas przerw.
 7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
 8. Będę przygotowywać się do lekcji i nie zapomnę o przynoszeniu zeszytów i podręczników.
 9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do rówieśników i młodszych.
 10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
 11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
 12. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, palenie papierosów i spożywanie alkoholu jest zabronione.

 

Wszelkie uwagi dotyczące treści powyższych dokumentów należy kierować do Zarządu PSU Newry – osobiście lub pisząc na adres [email protected]

 

 

strona główna
Polska Szkoła