Regulamin PSU

1. Harmonogram zajęć

Zajęcia w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry odbywają się w godzinach: 10:00 – 14:00.

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych (przerwy semestralne, święta itp.) widnieje na naszej stronie internetowej – INFORMATOR.

Uczęszczanie do polskiej szkoły jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnie z prawem północnoirlandzkim.

2. Rejestracja

Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane – aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić formularz osobowy ucznia (dostępny w szkole lub na naszej stronie internetowej) i dostarczyć go do szkoły .

Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zachodzące zmiany w podanych uprzednio danych – szkoła musi dysponować aktualnymi danymi kontaktowymi. Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata. Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły.

3. Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w wyznaczonym terminie oraz wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły. 

Polish Supplementary School in Newry

ULSTER BANK

Sort Code: 98-11-40

Account Number:  10474858

Bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka (nie rodzica / opiekuna)

Opłata w roku szkolny 2018/2019:

 • Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości £10. Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakupu pomocy naukowych, materiałów oraz kserokopie.
 • Podręczniki – £10
 • Czesne:
  Opłata za jedno dziecko : £30/miesiąc;
  Opłata za dwoje dzieci z tej samej rodziny £50/miesiąc;
  Opłata za troje i więcej dzieci z tej samej rodziny £60/miesiąc.

 

Opłaty należy uiścić w pierwsza sobote kazdego miesiaca. 

Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £10.

W razie trudności z terminowym uregulowaniu należności (kłopoty finansowe) prosimy o zgłoszenie tego faktu Dyrektorowi Szkoły lub członkowi Zarządu Szkoły.

 4. Przywożenie i odbiór dzieci

4.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11 roku życia muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.00.

4.2  Odbiór dzieci ze szkoły

Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców, chyba że upoważnią inną osobę dorosłą do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody. Uczniowie mający mniej niż 11 lat mogą samodzielnie wracać do domu tylko  po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów odpowiedniego formularza zgody (formularz dostępny w pokoju nauczycielskim).

Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie o 14.00 (Grupa najmłodsza 13:45). Prosimy rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w momencie nieprzewidzianego przedłużenia zajęć o 5, 10 minut.

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany o poinformowanie o tym szkołę (tel. 07867412556) lub bezpośrednio nauczyciela uczącego dane dziecko. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą do tego upoważnioną.
W przypadku niezawiadomienia szkoły o spóźnieniu będziemy się telefonicznie kontaktować z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko pozostanie na terenie szkoły pod opieką nauczyciela.

4.3  Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się z osobami (rodzina lub przyjaciółmi) których numery telefonów zostały podane na formie rejestracyjnej.
W przypadku niemożności kontaktu z powyższymi osobami, po upływie 1 godziny nauczyciel może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę i pomoc.

5. Nieobecności

Uczęszczanie do szkoły sobotniej jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły. Informacje takie prosimy kierować na adres: [email protected]. W wypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu oraz braku kontaktu ze strony rodziców, będzie ono skreślone z listy uczniów naszej szkoły.

W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd. Jeśli w szkole zdarzyło się coś niepokojącego zarówno dziecko jak i jego rodziców– należy jak najszybciej skontaktować się z dyrektorem szkoły (lub w ciągu 3 dni od zdarzenia) mailowo lub telefonicznie.

6. Wypadek

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi rodzice będą natychmiast poinformowani. Przy obrażeniach nie wymagających natychmiastowej ingerencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole. Przy obrażeniach wymagających natychmiastowej  pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie. W szkole nie będzie podawało się dziecku żadnych lekarstw.

7. Fotografowanie

Prosimy o wyrażenie zgody lub sprzeciwu na fotografowanie i publikowanie zdjęć dziecka w mediach. Odpowiednia formuła znajduje się na formularzu osobowym ucznia. Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia nie będą podpisywane imieniem i nazwiskiem osób widniejących na zdjęciach, co uniemożliwia ich identyfikację.

Prosimy wszystkich rodziców robiących zdjęcia podczas szkolnych przedstawień o niepublikowanie w internecie zdjęć, na których widnieją inne dzieci.

8. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub, że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w odpowiednim dokumencie ‘Child Protection Policy’ zgodnych z prawem angielskim.

9. Zachowanie w czasie lekcji i przerw.

Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia (przede wszystkim punktów 4, 5, 6, 10, 11 i 12), uczeń otrzyma upomnienie przez nauczyciela, oraz – jeśli tego będzie wymagał nauczyciel- przez dyrektora szkoły (w zależności od przewinienia). Następnie wezwani zostaną rodzice. Jeśli uczeń zbierze 2 poważne upomnienia za ewidentne łamanie wymienionych punktów kodeksu ucznia –  zostanie usunięty z listy uczniów naszej szkoły.

10. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki

Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor może całkowicie wykluczyć dziecko ze szkoły, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy. Ponadto zostaną poinformowane odpowiednie urzędy .
Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie przez uczniów papierosów na terenie szkoły jest zabronione.

11. Bezpieczeństwo pracowników
Priorytetem naszej szkoły jest bezpieczeństwo każdego, zarejestrowanego dziecka na jej terenie. Niezmiernie jednak ważne jest również bezpieczeństwo każdego nauczyciela, asystenta, członka zarządu i pracownika administracyjnego. Naszych wolontariuszy należy traktować z poważaniem i szacunkiem. Szkoła nie będzie prowadziła dialogu z rodzicami/opiekunami, wykazującymi się arogancją i brakiem szacunku dla naszych wolontariuszy.  W przypadku  takiego zdarzenia, aroganccy rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie terenu szkoły.  Brak kultury osobistej nie będzie tolerowany.

12. Zobowiązania rodziców/opiekunów

Rodzice uczniów zobowiązani są do:

 1. Dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem szkolnym oraz przestrzegania reguł tu zawartych.
 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji.
 3. Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie).
 4. Informowania szkoły o dłuższej nieobecności (choroba,pobyt w szpitalu,itp.).
 5. Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi drogą e-mailową lub zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i FB.
 6. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych.
 7. Czytania dziecku w języku polskim ok. 20 minut dziennie codziennie.
 8. Rozmawiania z dzieckiem w języku polskim min. 10 min. dziennie codziennie.
 9. Pełnienia wyznaczonych dyżurów w sprzątaniu szkoły po zajęciach (min. jeden dyżur w roku szkolnym).
 10. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach zarządu / nauczyciela z rodzicami.
 11. Poinformowania szkoły o chęci wypisania dziecka w terminie dwóch tygodni.

 

Kodeks Ucznia

 1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
 2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
 3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
 4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
 5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć ( 10.00 – 14.00).
 6. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
 7. Będę przygotowany do lekcji i nie zapomnę o przynoszeniu zeszytów i podręczników.
 8. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do rówieśników i młodszych.
 9. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
 10. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
 11. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, palenie papierosów i spożywanie alkoholu jest zabronione.

_______________________________________
opracowanie: Joanna Ulanowska