Za długo to trwa?
PSU Newry

Regulamin płatności obowiązujący w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry

 1. Niniejszy regulamin ustanawia zasady wnoszenia opłat przez rodziców/opiekunów prawnych, w związku z uczestnictwem dzieci /podopiecznych w zajęciach w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry.
 2. Za naukę w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry pobierana jest oplata. Wpisanie dziecka na listę następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiedniego formularza.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do PSU w Newry zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Do opłat wymienionych w punkcie 3. zalicza się:
  1. opłatę za naukę (czesne),
  2. opłatę za ubezpieczenie.
  3. Opłata czesnego dokonywana jest w formie opłaty miesięcznej lub kwartalnej, dokonywanych w pierwszym tygodniu miesiąca.
 5. Preferowaną formą jest wpłata na podane konto. Opłaty można dokonywać też gotówką, wpłacając należną sumę  Skarbnikowi PSU w Newry.
 6. W przypadku nieuczestniczenia dziecka w zajęciach, należy ten fakt zgłosić jak najszybciej Dyrektorowi lub Zarządowi PSU w Newry. Jeżeli nieobecność wynika z przedłużającej się choroby lub innych przyczyn losowych, opłata za szkołę może zostać pomniejszona w odniesieniu do czasu nieobecności. Wnioski o obniżenie płatności należy kierować do Zarządu PSU w Newry. Wnioski te będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd PSU w Newry. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka w zajęciach opłatę należy wnieść w pełnej wysokości.
 7. Tabelę opłat ogłasza Zarząd PSU w Newry. Wysokość opłat za naukę może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, na podstawie uchwały Zarządu PSU w Newry.
 8. W przypadku niemożności dokonywania wpłat w terminie, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie Zarządowi lub Dyrektorowi PSS w formie pisemnej oraz przedłożyć proponowany harmonogram spłat zaległości.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu, Zarząd lub upoważniony przez Zarząd Dyrektor Szkoły może zawiesić dziecko w prawach ucznia Polskiej Szkoły Uzupełniającej w Newry do czasu uregulowania przez rodziców/opiekunów zaległych płatności.
 10. W stosunku do rodziców lub opiekunów, którzy naruszyli warunki Regulaminu płatności, Zarząd może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Funkcja trackback/Funkcja pingback

 1. Informator dla rodziców na rok szkolny 2018/2019 » Polska Szkoła Uzupełniająca - […] REGULAMIN PŁATNOŚCI […]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

strona główna
Polska Szkoła Uzupełniająca Polish Supplementary School Newry
Wyślij
Polska Szkoła Uzupełniająca
Co Ty na to, byśmy przesyłali Ci powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie?