Regulamin płatności obowiązujący w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry

 1. Niniejszy regulamin ustanawia zasady wnoszenia opłat przez rodziców/opiekunów prawnych, w związku z uczestnictwem dzieci /podopiecznych w zajęciach w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry.
 2. Za naukę w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry pobierana jest oplata. Wpisanie dziecka na listę następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiedniego formularza.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do PSU w Newry zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Do opłat wymienionych w punkcie 3. zalicza się:
  1. opłatę za naukę (czesne),
  2. opłatę za ubezpieczenie.
  3. Opłata czesnego dokonywana jest w formie opłaty miesięcznej lub kwartalnej, dokonywanych w pierwszym tygodniu miesiąca.
 5. Preferowaną formą jest wpłata na podane konto. Opłaty można dokonywać też gotówką, wpłacając należną sumę  Skarbnikowi PSU w Newry.
 6. W przypadku nieuczestniczenia dziecka w zajęciach, należy ten fakt zgłosić jak najszybciej Dyrektorowi lub Zarządowi PSU w Newry. Jeżeli nieobecność wynika z przedłużającej się choroby lub innych przyczyn losowych, opłata za szkołę może zostać pomniejszona w odniesieniu do czasu nieobecności. Wnioski o obniżenie płatności należy kierować do Zarządu PSU w Newry. Wnioski te będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd PSU w Newry. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka w zajęciach opłatę należy wnieść w pełnej wysokości.
 7. Tabelę opłat ogłasza Zarząd PSU w Newry. Wysokość opłat za naukę może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, na podstawie uchwały Zarządu PSU w Newry.
 8. W przypadku niemożności dokonywania wpłat w terminie, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie Zarządowi lub Dyrektorowi PSS w formie pisemnej oraz przedłożyć proponowany harmonogram spłat zaległości.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu, Zarząd lub upoważniony przez Zarząd Dyrektor Szkoły może zawiesić dziecko w prawach ucznia Polskiej Szkoły Uzupełniającej w Newry do czasu uregulowania przez rodziców/opiekunów zaległych płatności.
 10. W stosunku do rodziców lub opiekunów, którzy naruszyli warunki Regulaminu płatności, Zarząd może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Funkcja trackback/Funkcja pingback

 1. Informator dla rodziców na rok szkolny 2018/2019 » Polska Szkoła Uzupełniająca - […] REGULAMIN PŁATNOŚCI […]

Prześlij komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.