Za długo to trwa?
PSU Newry

Wstęp

 • Zajęcia w PSU odbywają się w godzinach:
  • 10:00 – 13:45 – grupa przedszkolna (3-4 latki)
  • 10:00-14.00-  pozostałe grupy
 • Przepisy i regulaminy obowiązujące w PSU Newry dostępne są na naszej stronie internetowej polska.szkola.pl w zakładce Informacje:
 • Wszyscy przedstawiciele Kadry Pedagogicznej PSU posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kierunkowe.
 • Realizujemy program MEN dla polskich szkół za granicą i pracujemy w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Kalendarz na rok 2018/2019

Rubryka “wydarzenia” będzie aktualizowana na bieżąco w trakcie roku szkolnego.

PSU rezerwuje sobie prawo do odwołania zajęć w dwie spośród 35 wyżej wymienionych sobót w celu przeprowadzenia niezbędnych szkoleń lub nieprzewidzianych wcześniej wypadków losowych.

 

Kadra pedagogiczna:

mgr Katarzyna Weber – dyrektor szkoły, Child Protection Deputy Designated Teacher;

mgr Magdalena Dziubek – wicedyrektor, wychowawca grupy zintegrowanej 10+, Child Protection Designated Teacher;

mgr Jolanta Czarnocka – wychowawca grupy zintegrowanej 8+;

mgr Andrzej Konieczny  – wychowawca grupy 8-latków;

Marta Szwenik – wychowawca grupy 7-latków, First Aid,

Kamila Greszta – wychowawca grupy 6-latków;

Elżbieta Pawłowska – wychowawca grupy 5-latków;

mgr Katarzyna Pastuszka – wychowawca grupy 3-4 latków;

mgr Anna Targońska – wychowawca grupy 3-4 latków);

mgr Grzegorz Wawrzyński – zajęcia dodatkowe, opiekun projektów multimedialnych, prowadzenie strony internetowej,

mgr Joanna Góralik  – nauczyciel prowadzący zastępstwa;

mgr Ewa Gorzelak-Deska – asystentka nauczyciela.

 

Biblioteka:

Katarzyna Świerczyńska

Biblioteka szkolna otwarta jest co drugą sobotę, począwszy od 22 września. Nauczyciele będą przypominać uczniom o oddaniu ksiazek. Lista książek dostępnych w bibliotece widnieje na naszej stronie internetowej ZOBACZ>>>

 

Skład Zarządu PSU:

Joanna Ulanowska – przewodnicząca;

Paweł Laskowski – zastępca (First Aid);

Kamil Mularczyk – menedżer ds. marketingu i PR;

Katarzyna Skowronek;

Anna Poppe;

Karolina Szczepaniec.

 

Rada Rodziców:

Albert Świerczyński – przewodniczący,

Natalia Pacholczyk – zastępca,

Łukasz Pacholczyk.

 

UWAGA ! Na zajęcia należy przynosić:

podręcznik, zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne (ołówek, kredki, strugaczka, klej), lunch, wodę do picia.

 • Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regularnego odwiedzania strony internetowej PSU oraz naszego FB w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat zajęć i wydarzeń.
 • Wszelkie kwestie finansowe i organizacyjne należy kierować do Zarządu Szkoły. Kontakt : [email protected]
 • Za sprawy dydaktyczne i organizację nauczania odpowiada dyrektor szkoły mgr Katarzyna Weber. Kontakt: [email protected]

Konsultacje indywidualne z członkami Zarządu, Dyrektorem lub Wychowawcą klasy mogą odbywać się w pracujące soboty po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mejlową.

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019:

 • Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości £10. Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakupu pomocy naukowych, materiałów oraz kserokopie.
 • Podręczniki – £10
 • Czesne:
  Opłata za jedno dziecko : £30/miesiąc;
  Opłata za dwoje dzieci z tej samej rodziny £50/miesiąc;
  Opłata za troje i więcej dzieci z tej samej rodziny £60/miesiąc.

Dane do przelewu :

Polish Supplementary School in Newry

ULSTER BANK

Sort Code: 98-11-40

Account Number:  10474858

Bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka (nie rodzica / opiekuna)

 • Opłaty należy uiścić do 10 każdego miesiąca.
 • Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £5.
 • Brak opłaty 30 dni – list z przypomnieniem do rodziców / opiekunów
 • Brak opłaty 60 dni – rozmowa z rodzicami / opiekunami

 

Dodatkowe informacje dla Rodziców

 • Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice/opiekunowie pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.00.
 • Dziecko musi być odebrane przez rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną.
 • W przypadku kiedy rodzic/opiekun przewiduje spóźnienie, jest on zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły (tel. 07809358555). Jeśli dziecko będzie odebrane wcześniej, należy poinformować o tym wychowawcę przed rozpoczęciem zajęć lub telefonicznie powiadomić dyrektora. Przypominamy, że w budynku szkoły zajęcia prowadzi również szkoła litewska. Prosimy zatem o respektowanie wszystkich zasad i regulaminów, nie zostawanie w szkole po godzinie 10.00 i nie wchodzenie do klas.
 • Uczęszczanie do szkoły sobotniej jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły. Informacje takie prosimy kierować na adres:  [email protected]
 • W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu oraz braku kontaktu ze strony rodziców/opiekunów, będzie ono skreślone z listy uczniów naszej szkoły.

 

Rodzice uczniów zobowiązani są do:

 1. Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkolnym oraz przestrzegania reguł tam zawartych (Pełny regulamin dostępny na naszej stronie internetowej polska.szkola.pl).
 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji.
 3. Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie).
 4. Informowania szkoły o dłuższej nieobecności (choroba,pobyt w szpitalu,itp.).
 5. Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi drogą e-mailową lub zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i FB.
 6. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych.
 7. Czytania dziecku w języku polskim ok. 20 minut dziennie codziennie.
 8. Rozmawiania z dzieckiem w języku polskim min. 10 min. dziennie codziennie.
 9. Pełnienia wyznaczonych dyżurów w sprzątaniu szkoły po zajęciach (min. jeden dyżur w roku szkolnym).
 10. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach zarządu / nauczyciela z rodzicami.
 11. Poinformowania szkoły o chęci wypisania dziecka w terminie dwóch tygodni.

 

strona główna
Polska Szkoła Uzupełniająca Polish Supplementary School Newry
Wyślij
Polska Szkoła Uzupełniająca